Modeling the selection and implementation of the content of the subject "Technology" in the secondary school on the basis of design and technological approach

- Вдовченко, Віктор Володимирович (orcid.org/0000-0003-3509-2972) and Тарара, Анатолій Михайлович (orcid.org/0000-0001-7517-0651) (2014) Modeling the selection and implementation of the content of the subject "Technology" in the secondary school on the basis of design and technological approach Project activity of students in the system of competence-oriented social and life practice in 11-year school and out-of-school education. pp. 163-169.

[img] Text (Детально розкрито зміст «Теоретичної моделі реалізації предметної проектно-технологічної компетентності» (автор: Вдовченко В.В.) під час моделювання добору і реалізації змісту навчального предмета «Технології»)
ВВВ_ТАМ Модел добу і реал зм навч предм «Технології» Київ спец шк №75.pdf - Published Version

Download (435kB)

Abstract

In the article "Modeling the selection and implementation of the content of the subject" Technology "in secondary school on the basis of project-technological approach" at the All-Ukrainian scientific-practical conference in Kyiv specialized school № 75 on the topic: "Project activities of students in 11-year school and out-of-school education ". Proceedings of the conference, book 2, pp. 163-169, the issue of theoretical modeling of the process of formation of students' subject design and technological competence is considered. For this purpose, two models have been developed under the names: "Innovative model of forming students' subject design and technological competence" and "Theoretical model of realization of subject design and technological competence". The essence and significance of the developed models are described in detail. The pedagogical conditions of formation of the specified competence at pupils at occupations "Labor training" and "Technologies" are formulated and opened. The content of pedagogical conditions is presented in the relevant content lines of the developed content of education.

Item Type: Article
Additional Information: «Теоретична модель реалізації предметної проектно-технологічної компетентності на заняттях «Трудового навчання» (основна школа) та «Технології» (старша школа)» - модель реалізації змісту навчального предмета «Технології» в основній і старшій школі. Модель розроблена з дотриманням дидактичних принципів наступності та перспективності, на засадах особистісно зорієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів. Рис. 2. Теоретична модель реалізації предметної проектно-технологічної компетентності (автор: Вдовченко В.В.) ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ (СКЛАДОВІ) для набуття учнями загальноосвітньої школи предметної проектно-технологічної компетентності в освітній галузі «Технології» 1 ▼ 2 ▼ 3 ▼ 4 ▼ ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ для реалізації предметної (проектно-технологічної) компетентності 1. Зміст навчального предмету: Інформація, Проектування, Технології, Презентація 2. Методика навчання за видами діяльності (інформаційною, проектною, технологічною, презентаційною) Проведення тематичного пошуку, обробки та засвоєння інформації Художньо-технічне (5-6 кл.), художнього, технічного, технологічного проектування (8-11 кл.) Вивчення техніки, та матеріалознавства, технології (оволодіння та виконання технологічних переходів, процесів) Вибір професії, знайомство з особливостями професійної навчальної та виробничої діяльності, основам маркетингу, менеджменту, рекламі 3. Організаційні форми проведення занять Робота з: підручником, довідковими матеріалами, технічною документацією, інтернет матеріалами Навчально- дослідницька робота Фронтальна та індивідуальна проектна робота. Навчання у складі учнівських: дизайнерського бюро, конструкторського бюро, відділі технолога, експериментального бюро Фронтальна та індивідуальна технологічна робота. Навчання у складі учнівських: виробничих дільниць, бригад, технологічних ліній, експериментального виробництва Фронтальна та індивідуальна профорінформаційна (5-7 кл.), профорієнтаційна (8-11 кл.) робота. Навчання у складі учніських: центрів з вибору професії, відділу маркетингу, менеджмент-центру (холдингу), відділу реклами, виставкового центру 4. Предметно-розвивальне середовище Учніський інформаійний центр, центр науково- технічної інформації, музей техніки та профільного виробництва Учніські: дизайнерське бюро, конструкторське бюро, відділ технолога, експериментальне бюро, гурток з конструювання та профільного моделювання (авіамодельний, судномодельний та ін.) Учніські: виробничі дільниці, бригади, технологічні лініі, експериментальні виробництва Учніські: центр з вибору професії, відділ маркетингу, менеджмент-центр (холдинг), відділу реклами, виставковий центр Складові навчальної діяльності для формування предметної проектно-технологічної компетентності Загальнотехнічна, інформаційна та комунікативна, діяльність, Проектна діяльність, Технологічна діяльність, Профорінформаційна (5-7 кл.), профорієнтаційна (8-11 кл.), маркетингова, менеджерська, рекламна, презентаційна діяльність Компетенції, сформовані в процесі навчальної діяльності за змістовими лініями Загальнотехнічна, інформаційна та комунікативна, компетенція, Проектна компетенція, Технологічна компетенція, Презентаційна компетенція ПРЕДМЕТНА ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ у навчальній діяльності на заняттях «Трудового навчання» (основна школа) та «Технології» (старша школа)
Keywords: «Teoretychna modelʹ realizatsiyi predmetnoyi proektno-tekhnolohichnoyi kompetentnosti na zanyattyakh «Trudovoho navchannya» (osnovna shkola), «Tekhnolohiyi» (starsha shkola)», «Tekhnolohiyi» (starsha shkola), «Trudove navchannya» (osnovna shkola), bryhada, Vdovchenko V.V., vybir profesiyi, vystavkovyy tsentr, viddil marketynhu, viddil reklamy, viddil tekhnoloha, hurtok z konstruyuvannya ta profilʹnoho modelyuvannya (aviamodelʹnyy, sudno-modelʹnyy ta in.), dyzaynersʹke byuro, dovidkovi materialy, dotrymannyam dydaktychnykh pryntsypiv nastupnosti ta perspektyvnosti, eksperymentalʹne byuro, eksperymentalʹne vyrobnytstvo, zahalʹno-tekhnichna diyalʹnistʹ, zahalʹno-tekhnichna kompetentsiya, zasady osobystisno zoriyentovanoho, diyalʹnisnoho ta kompetentnisnoho pidkhodiv, zmist navchalʹnoho predmetu: informatsiya, proektuvannya, tekhnolohiyi, prezentatsiya, zmistovi liniyi, znayomstvo z osoblyvostyamy profesiynoyi navchalʹnoyi ta vyrobnychoyi diyalʹnosti, internet materialy, informatsiyna ta komunikatyvna diyalʹnistʹ, informatsiyna ta komunikatyvna kompetentsiya, kompetentsiyi, konstruktorsʹke byuro, materialoznavstvo, menedzhment, menedzhment-tsentr (kholdynh), metodyka navchannya za vydamy diyalʹnosti (informatsiynoyu, proektnoyu, tekhnolohichnoyu, prezentatsiynoyu), modelʹ realizatsiyi zmistu navchalʹnoho predmeta «Tekhnolohiyi» v osnovniy i starshiy shkoli, muzey tekhniky ta profilʹnoho vyrobnytstva, nabuttya uchnyamy zahalʹnoosvitnʹoyi shkoly predmetnoyi proektno-tekhnolohichnoyi kompetentnosti v osvitniy haluzi «Tekhnolohiyi», navchalʹna diyalʹnistʹ, navchalʹno-doslidnytsʹka robota, orhanizatsiyni formy provedennya zanyatʹ, osnovy marketynhu, pedahohichni umovy dlya realizatsiyi predmetnoyi (proektno-tekhnolohichnoyi) kompetentnosti, predmetna proektno-tekhnolohichna kompetentnistʹ, predmetno-rozvyvalʹne seredovyshche, prezentatsiyna kompetentsiya, proektna diyalʹnistʹ, proektna kompetentsiya, proforinformatsiyna (5-7 kl.), proforiyentatsiyna (8-11 kl.), marketynhova, menedzhersʹka, reklamna, prezentatsiyna diyalʹnistʹ, protses navchalʹnoyi diyalʹnosti za zmistovymy liniyamy, reklama, robota z: pidruchnykom, tematychnyy poshuk, obrobka ta zasvoyennya informatsiyi, tekhnika, tekhnichna dokumentatsiya, tekhnolohiyi (ovolodinnya ta vykonannya tekhnolohichnykh perekhodiv, protsesiv), tekhnolohichna diyalʹnistʹ, tekhnolohichna kompetentsiya, tekhnolohichni liniyi, uchnivsʹkyy informatsiynyy tsentr, uchnivsʹki vyrobnychi dilʹnytsi, uchnivsʹkyy tsentr z vyboru profesiyi, formuvannya predmetnoyi proektno-tekhnolohichnoyi kompetentnosti, frontalʹna ta indyvidualʹna proektna robota, frontalʹna ta indyvidualʹna proforinformatsiyna (5-7 kl.), proforiyentatsiyna (8-11 kl.) robota, frontalʹna ta indyvidualʹna tekhnolohichna robota, khudozhnye, tekhnichne, tekhnolohichne proektuvannya (8-11 kl.), khudozhnʹo-tekhnichne proektuvannya (5-6 kl.), tsentr naukovo- tekhnichnoyi informatsiyi Ещё 2706 / 5000 Результаты перевода "Theoretical model of realization of subject design and technological competence in classes" Labor training "(primary school)," Technology "(senior school)", "Technology" (senior school), "Labor training" (primary school), team, Vdovchenko B .V., Choice of profession, exhibition center, marketing department, advertising department, technologist department, design and profile modeling circle (aircraft model, ship model, etc.), design bureau, reference materials, observance of didactic principles of continuity and perspective, experimental bureau, experimental production, general technical activity, general technical competence, principles of personality-oriented, activity and competence approaches, subject content: information, design, technologies, presentation, content lines, acquaintance with features of professional educational and production activity, internet materials , information and communication activities, information and communication competence , competencies, design bureau, materials science, management, management center (holding), teaching methods by type of activity (informational, design, technological, presentation), model of realization of the content of the subject "Technology" in primary and secondary school, museum of technology and profile production, acquisition by students of secondary school subject design and technological competence in the field of "Technology", educational activities, educational and research work, organizational forms of classes, basics of marketing, pedagogical conditions for the implementation of subject (design and technological) competence, subject design and technological competence, subject-development environment, presentation competence, project activity, project competence, vocational information (5-7 classes), vocational guidance (8-11 classes), marketing, managerial, advertising, presentation activities, the process of educational activities along semantic lines, advertising, work with: textbook, then basic search, processing and assimilation of information, equipment, technical documentation, technologies (mastering and implementation of technological transitions, processes), technological activities, technological competence, technological lines, student information center, student production sites, student center for choosing a profession, subject design -technological competence, frontal and individual project work, frontal and individual vocational information (5-7 classes), vocational guidance (8-11 classes) work, frontal and individual technological work, artistic, technical, technological design (8-11 classes). ), artistic and technical design (5-6 classes), center of scientific and technical information
Subjects: Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education
Divisions: Institute of Pedagogics > The Laboratory of Labor Training and Polytechnic Work
Depositing User: ст наук сп Віктор Володимирович Вдовченко
Date Deposited: 25 Aug 2021 19:42
Last Modified: 25 Aug 2021 19:42
URI: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726091

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item