Соціально-психологічні чинники престижності професій: підготовка молоді до активного самоздійснення на сучасному ринку праці

Найдьонов, Михайло Іванович, Григоровська, Любов Володимирівна (orcid.org/0000-0002-1222-295X), Найдьонова, Л. А. (orcid.org/0000-0002-1222-295X), Череповська, Наталія Іванівна (orcid.org/0000-0001-5772-0074), Хоріна, Олена Іванівна (orcid.org/0000-0002-5412-6771) and Товстокора, Юлія Віталіївна (2013) Соціально-психологічні чинники престижності професій: підготовка молоді до активного самоздійснення на сучасному ринку праці . Поліграфічно-видавничий центр ТОВ "Імекс-ЛТД", м.Кіровоград, Україна. ISBN 978-966-189-249-0

[img] PDF
spfop.pdf

Download (2MB)

Abstract

Посібник присвячено проблемі підготовки особистості до ефективного самоздійснення на ринку праці. При цьому зміст поняття "особистість" як адресата видання може мати принаймні два варіанти. Перший – це школяр, який закладає основи свого професійного самовизначення та самоздійснення ще на етапі здобуття загальної освіти. На тривалому шляху його майбутнього професійного самоздійснення можуть траплятися піднесення і спади, досягнення і розчарування тощо. Ці ймовірні варіації перебування в будь-якій професії потребують саме завчасних відповідей, оскільки учні поки що сповнені оптимістичних, а надто розмитих уявлень про складнощі професійного життя в усьому його діапазоні. Окрім молодіжної аудиторії також маємо на увазі людей, які фактично виконують функцію профорієнтологів (профконсультантів) незалежно від свого професійного статусу. Це шкільні психологи, класні керівники, працівники служби зайнятості та ін. Для них посібник створює подвійні можливості – як особистісного саморозвитку, так і методичного оснащення їхньої професійної діяльності. Особливістю посібника є те, що професійне самоздійснення автори розглядають у соціально-психологічному розрізі. Це, зокрема, означає, що в ньому не йтиметься про вимоги до психологічних особливостей чи здібностей, які висуває до людини якась певна професія. Тобто він не справдить очікувань читача, налаштованого на розв'язання проблеми успішного самоздійснення у традиційний спосіб поєднання вимог професії та можливостей людини – чогось подібного до "щасливого" лотерейного білета у вигляді одразу правильно здійсненого професійного самовизначення. Натомість ми спробуємо звернути увагу на широкий шар на перший погляд не дуже відчутних (м'яких), але вельми дієвих основ соціально-психологічного професійного самоздійснення (СППС). Упевнені, що їх урахування сприятиме досягненню мети, що ставиться в цьому посібнику: одним – підготуватися до ефективного самоздійснення на ринку праці, іншим – набути професійних умінь надавати в цьому допомогу. Головним джерелом такого погляду є звернення до ресурсу соціальних ситуацій, в яких може відбутися самовизначення чи нарощування чинників, які надають самоздійсненню сенсу на рівні не тільки виживання, а й забезпечення комфортних умов життя. Оскільки питома вага таких ситуацій не тотожна формалізованим педагогічним ситуаціям (спрямованим, як правило, на отримання або предметного знання, або заздалегідь відомих виховних "висновків"), то вчителям для використання матеріалу цього посібника в педагогічному процесі спочатку доцільно спрямувати увагу на описані в ньому явища, які відбуваються поза межами школи, загалом навчального процесу. Розуміння саме цього широкого життєвого контексту є передумовою формування педагогом власних методичних прийомів через перенесення уявлень про складові соціально-психологічного самоздійснення у педагогічний простір. Аби бути ефективним на ринку праці, дуже важливо здійснити обґрунтований професійний вибір, який дасть можливість максимально використати всі ресурси ситуації – індивідуальні, суспільні, ситуативні. Однією з найважливіших складових ситуації професійного вибору є професійний план, який будує людина. Від його якості залежать не тільки рівень майбутніх професійних досягнень, а й ефективність просування професійним шляхом, а також кількість ресурсів, що їх людина витратить для здійснення своїх мрій, досягнення цілей. У цьому сенсі посібник надає орієнтири теоретичним розробкам із проблем оптимізації професійного вибору й розкриває систему понять, необхідних для надання допомоги людині, що складає власний професійний план. Головна перевага даного посібника над аналогами полягає в тому, що, крім загальнотеоретичного компоненту, він містить конкретну інформацію про особливості ситуації професійного вибору, актуальні саме для нашої країни. Україна має досить складні умови ринку праці, характерні для тих держав, економіка яких зазнає суттєвих трансформацій. Глобальні виклики ринку праці поєднуються зі спадком радянської економіки – і не тільки в матеріальному сенсі (технологічна оснащеність галузей, продуктивність праці, рівень винагороди за неї тощо), а й на глибокому психологічному рівні. Це насамперед ті уявлення про професійний шлях і професійний вибір, які характерні для населення в цілому і для окремих вікових когорт (молоді котра лише готується вступити на ринок праці, або дорослих на різних етапах професійного самоздіснення). Оцінка громадянами престижності професій виступає вагомим чинником конкуренції на ринку праці, зумовлює притаманні йому дисбаланси, зокрема дисбаланс із ринком освітніх послуг. Так, професійні освітні заклади готують фахівців одних професій у кількості набагато більшій, ніж потрібно країні, тоді як інші професії перебувають у хронічному дефіциті. Тож у нашому посібнику детально розкривається проблема престижності професій та її ролі у професійному виборі, надається актуальна інформація про уявлення дорослих і молоді про престижність професій, аналізуються соціально-психологічні чинники і складові престижності професій, розглядається їхня динаміка при змінах на ринку праці в умовах фінансово-економічної кризи. Показано зв'язок особливостей розуміння престижності професій із якістю професійного планування; пропонуються шляхи удосконалення профорієнтаційної роботи з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних і мобільних мультимедійних технологій. Авторами використано актуальні дані Всеукраїнського моніторингу рівня та чинників престижності професій, що здійснюється Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України починаючи від 2008 р. Оформлені як Український стандарт міжнародної шкали престижності професій ці дані пропонуються як основа для визначення адекватності уявлень окремої людини про світ професій у цілому і про стан ринку праці в Україні. Український стандарт престижності професій дає можливість позначити позицію кожного оптанта в його віковій когорті, що сприяє перспективній рефлексії професійного вибору нового покоління учасників ринку праці в конкретних умовах. Таким чином, профорієнтація набуває ознак доленосного персонального планування кар’єри у різних її варіантах з урахуванням локальних можливостей, відображених у громадській думці. У тексті розміщено таблиці, за допомогою яких можна здійснити порівняльний аналіз індивідуальних даних оцінювання престижності професій окремим оптантом та стандартизованих даних для дорослих і молоді України з урахуванням статі особи та місця і регіону її проживання. Ступінь відхилення оцінок престижності певних професій є змістовим матеріалом, на якому в консультаційному інтерактивному режимі визначається стратегія індивідуальної профінформаційної, профорієнтаційної, профконсультаційної роботи. Ступінь відхилення індивідуальних даних від стандартизованих для України показників розуміння чинників і складових престижності професій визначає напрями рефлексії адекватності професійного плану, який вибудовується оптантом. Автори посібника сподіваються, що представлений в ньому напрям удосконалення профорієнтаційної роботи, який спирається передусім на загальні – соціально-психологічні – складові професійного самоздійснення як такі, що в сучасному інформаційному світі складають конкурентну частину вузькопрофесійного самовизначення, при їх достатній операціоналізації сприятиме підвищенню якості професійного планування кожного юнака і дівчини, які нині обирають професію. Спрямування підготовки саме до соціально-психологічного професійного самоздійснення має знизити рівень стресу від невизначеності ринку праці в точці входження в нього, підготувати до кращого самоздійснення у професії, оскільки встановлює пріоритети опанування професії, що відповідають сучасному розумінню професійної діяльності як передусім надання послуги. Досягнення власної успішності в цих координатах ґрунтується на набутті системи компетенцій. При цьому складові цієї системи – знання і вміння – перебувають у постійному розвитку, а їхній рівень має підтверджуватися не тільки посиланням на кваліфікаційне посвідчення, а й оцінкою споживачів послуги. Разом із тим використання запропонованого підходу, винесене за межі проблематики професійного самоздійснення, може сприяти подоланню дисбалансів на ринку праці й покращенню якості прогнозування в масштабі найближчої перспективи. Способом отримання зазначених у посібнику вигод виступають досягнення читачем цілей навчання, зазначених у кожному розділі, та виконання розміщених у кінці розділів завдань в одній або водночас кількох позиціях: консультанта, аналітика, дослідника. Долучення до образу суб'єкта професійного самоздійснення – окремої людини або групи – чи ідентифікація з цим образом надаватимуть зайнятій читачем позиції спрямування до більш досконалої форми – синтезу дослідження та самодослідження. Адресується студентам педагогічних та психологічних спеціальностей, слухачам курсів підвищення кваліфікації, шкільним психологам, соціальним педагогам. Може бути корисним для спеціалістів служби зайнятості, фахівців, які займаються профорієнтацією молоді, учнів старших класів та їхніх зацікавлених батьків.

Item Type: Book
Additional Information: Навчальний посібник підготовлено в межах виконання прикладної теми НДР "Науково-методичні засади відстеження динаміки престижності професій, що користуються попитом на ринку праці"
Keywords: соціально-психологічні чинники престижности професії, престижність професії, професійне самоздійснення молоді, ринок праці, престиж, професія, престижність
Subjects: Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 1 Philosophy. Psychology
Science and knowledge. Organization. Computer science. Information. Documentation. Librarianship. Institutions. Publications > 3 Social Sciences > 37 Education > 377 Specialized instruction. Vocational, technical, professional training. Vocational colleges, institutes. Polytechnics
Divisions: The Institute of Social and Political Psychology > Laboratory for Monitoring of Public Affairs Processes
Depositing User: Ю.В. Товстокора
Date Deposited: 13 Jun 2014 12:58
Last Modified: 24 Jul 2018 17:57
URI: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/4908

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item