Items where Division is "Laboratory of vocational education and training management" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | Г | Ж | З | К | Н | П | Р | С | Ч
Number of items: 53.

Є

- Єльникова, Галина Василівна (2011) The functional competence of the head of vocational education institution In: Система підвищення функціональної компетентності керівників ПТНЗ (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 6-8.

- Єльникова, Галина Василівна (2011) Adaptive Technology HR organization Науковий вісник інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. (1). pp. 8-15. ISSN 2223-5752

- Єльникова, Галина Василівна (2011) Технологія адаптивного управління персоналом організації Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка (1). pp. 8-14. ISSN 2223-5752

- Єльникова, Галина Василівна, Дмитренко, Геннадій Анатолійович and Медведь, Валерій Володимирович (2011) Концептуальні підходи до моделювання розвитку культури цільового управління професійно-технічним навчальним закладом Теорія та методика професійної освіти (1).

- Єльникова, Галина Василівна and Медведь, Валерій Володимирович (2011) Підвищення рівня культури цільового управління керівників професійно-технічних навчальних закладів Теорія та методика професійної освіти (2). pp. 47-55.

І

Ін-т проф-тех освіти, НАПНУ (2011) Система підвищення функціональної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів матеріали науково-практичного семінару (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

А

- Айстраханов, Д.Д. (2011) The analysis of the number of students in vocational schools for 1990 to 2009. In: Materials of the All-Ukrainian scientific-practical seminar "system increase the functional competence of managers of vocational education institutions" Теорія і методика професійної освіти , 1 (1). Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine., м.Київ, Україна, pp. 18-22.

Б

- Болгаріна, В.С. (2011) ultural component management functions VET managers In: Система підвищення функціональної компетентності керівників ПТНЗ , 1 (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 22-25.

- Болгаріна, В.С. (2011) Діалог науковців і практиків Професійно-технічна освіта (4). pp. 31-33.

- Болгаріна, В.С. (2011) Dialogue between scholars and practitioners Професійно-технічна освіта, 4. pp. 31-33.

- Болгаріна, В.С. (2011) Культурологічна складова управлінських функцій керівників ПТНЗ In: Система підвищення функціональної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали науково-практичного семінару . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 22-25.

- Болгаріна, В.С. (2011) The Culture of management as a part of a professional education Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи, 1. pp. 101-112. ISSN -

Г

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2011) Іnteraction subject’s of management: an analysis of empirical research Науковий вісник, 2 (2). pp. 41-48. ISSN 2223-5752

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2011) The role of forecasting management divyalnosti VET managers In: Система підвищення функціональної компетентності керівників ПТНЗ , 1 (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 34-36.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2011) Управління професійно-технічною освітою в контексті системного підходу Теорія і методика професійної освіти (2).

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2011) Педагогічний аспект взаємодії суб'єктів управління In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: Матеріали Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна, pp. 227-228.

- Григор'єва, Валентина Анатоліївна (2011) Роль прогнозування в управлінській діяльності In: Система підвищення функціональної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару , 2011 . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 36-38.

Ж

- Житник, Ніна Василівна, Корогод, Наталія Петрівна, Петренко, Лариса Михайлівна and Сушенцева, Лілія Леонідівна (2011) Забезпечення якості освіти: теорія і практика Project Report. ІМА-прес, м. Дніпропетровськ, Україна.

З

- Загіка, Олена Олегівна (2011) Didactic principles of the context of professional training of future qualified commercial specialists in modern conditions Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. pp. 171-175.

К

- Кулик, Є.В. (2011) Formation of the head of innovation in terms suchavnyh In: Система підвищення функціональної компетентності керівників ПТНЗ , 1 (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 8-11.

Н

- Нікітчина, С.О. (2011) Head Of Vocational Educational Institution: Requirements For The Personality And Professional Features Професійна освіта: проблеми і перспективи, 2 (2). pp. 69-74.

- Нікітчина, С.О. (2011) Management of vocational schools in terms of decentralization Модернізація професійної освіти і навчання: перспективи, проблеми, пошуки, 1. pp. 101-112. ISSN ISBN 978-966-2553-03-1

- Нікітчина, С.О. (2011) Management of the vocation training college in the market condition Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи (1). pp. 101-112.

П

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Informational and analytical activity leaders in the management of vocational and technical schools. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» (159). pp. 234-241. ISSN 2222-8624

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) The information-analytical activity - an integral component of professionalism director of vocational school Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія., 33. pp. 194-200.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Аналіз інформації в проектуванні розвитку професійно-технічного навчального закладу Наукові записки , 3. pp. 35-41.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Formation of basic qualifications at the future workers as a component of the maintenance of management of a professional educational institution Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи. pp. 152-164.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Структурирование информации в управлении качеством подготовки квалифицированніх рабочих Забезпечення якості освіти: теорія і практика: монографія. pp. 130-157. ISSN 978-966-331-436-5

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Педагогический анализ как составляющая процесса обеспечения качества образования в профессионально-техническом учебном заведении In: Педагогічні проблеми забезпечення якості професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції: матеріали Всеукраїнського круглого столу . ІМА-прес, Дніпропетровськ, pp. 145-150. ISBN 978-966-331-396-2

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Информационно-аналитическая компетентность - неотъемлемая слагаемая руководителя профессионально-технического учебного заведения In: Управління в освіті: зб. матеріалів V Міжнар. науково-практичної конференції . Львівська політехніка, Львів , pp. 246-247. ISBN 976-617-607057-3

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Подготовка к информационно-аналитической деятельности руководителей профессионально-технических учебных заведений в системе непрерывного образования In: Сучасні проблеми підготовки фахівців до соціальної та культурної діяльності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції . КІСКЗ, м.Київ, Україна, pp. 251-253.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Analysis of the term “Information and Analytical competency” Edukacja – technika – informatyka. Rocznik naukowy, 2. pp. 56-59. ISSN 2080-9069

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Informational and analytical activity as an integral part of a vocational school head’s professionalism In: Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України: якість освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції . РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", Ялта, pp. 123-126.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Інформаційно-аналітична діяльність керівника – основа формування інформаційної системи в ПТНЗ In: Теорія та методика професійної освіти: реалії та перспективи ХХІ століття: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції . Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна, pp. 61-62.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Анализ социальной информации как составляющая педагогического проектирования In: Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції . ТНПУ імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, pp. 86-87.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) State of problem’s working out of leaders’ information and analytical competence of vocational training establishments: comparatively-historical analysis Теорія та методика управління освітою, 2.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Cтан роботи з інформацією в сучасному професійно-технічному навчальному закладі In: Система підвищення функціональної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріалі науково-практичного семінару . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 129-132.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) The morphology of informational and analytical competency of a vocational educational establishment leader (empiric data) In: New Information Technologies in Education for All Learning Environment / Proceedings ITEA-2011 . IRTC, Ukraine, pp. 449-455. ISBN 978-966-02-6202-7

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Методические аспекты развития профессионализма руководителей профессионально-технических учебных заведений In: Педагог професійної школи: Методичний посібник (за матеріалами Третього Всеукраїнського семінару «Інноваційні методики у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі») (4). Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 112-118.

- Петренко, Лариса Михайлівна (2011) Чинники сталого розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів In: Система роботи ПТНЗ з формування професійно-мобільного кваліфікованого робітника : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції . Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Кривий Ріг, pp. 103-104.

Петренко, Лариса Михайлівна, Козак, Андрій Романович and Коваленко, Сергій Петрович (2011) Vocational education and training in Ukraine: modern management technologies . ІМА-прес, м. Дніпропетровськ, Україна. ISBN 978-966-331-407-5

Р

- Радкевич, В.О. (2011) Гуманізація професійно-художньої освіти Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, м. Київ.

С

- Свистун, Валентина Іванівна (2011) Management activities karivnyka VET: problems and difficulties have In: Система підвищення функціональної компетентності керівників ПТНЗ , 1 (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 8-10.

- Свистун, Валентина Іванівна (2011) Загальнонаукові засади управлінської діяльності керівників у системі професійно-технічної освіти Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 1 (1). pp. 68-75. ISSN 2223-5752

- Свистун, Валентина Іванівна (2011) Формування управлінської команди як інноваційний напрям управління професійно-технічним навчальним закладом Професійна освіта: проблеми і перспективи, 2 (2). pp. 82-87.

- Свистун, Валентина Іванівна (2011) Мотивація досягнення як важливий чинник успіху в управлінській діяльності На допомогу керівнику ПТНЗ (2).

- Свистун, Валентина Іванівна (2011) Методологічні основи децентралізації управління професійно-технічною освітою In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали Всеукраїнської (звітної) науково-практичної конференції (1). ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 48-50.

Свистун, Валентина Іванівна, Айстраханов, Д.Д., Болгаріна, В.С., Вакуленко, Л.Л., Григор'єва, Валентина Анатоліївна, Капран, С.Б. and Чернова, Тетяна Юріївна (2011) To help the head of vocational education institution (2). Інститут ПТО НАПН України, м.Київ, Україна.

Ч

- Чернова, Тетяна Юріївна (2011) Формування конкурентоздатної управлінської команди у професійно технічному навчальному закладі На допомогу директорові ПТНЗ: наук.-метод. зб. Електронний ресурс, 1 (2).

- Чернова, Тетяна Юріївна (2011) Style of a management director of vocational and technical school: the problem of the formation and improvement Професійна освіта: проблеми і перспективи : зб. наук. пр, 2. pp. 87-91.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2011) Conceptual approaches to the of development of professional competence of the deputy Director of training and production work of professional educational institutions Професійне навчання на виробництві: зб. наук. пр, 1 (4). pp. 190-200.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2011) Інформаційно-комунікаційні технології в управлінській діяльності директора ПТНЗ In: Система підвищення функціональної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали наук.-практ. семінару.19 жовт. 2011 р , 1 . ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, pp. 97-100.

- Чернова, Тетяна Юріївна (2011) Інноваційна діяльність керівника професійно-технічного навчального закладу з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника In: “Система роботи ПТНЗ з формування професійно мобільного кваліфікованого робітника”, (23–24 лист. 2011 р.) (1). Криворізький міський методичний центр профтехосвіти, м.Кривий Ріг, Україна, pp. 151-153.

This list was generated on Mon May 27 18:00:43 2024 EEST.