СТЕЙКХОЛДЕРІВСЬКИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ

Ключові слова: банки, управлінський облік, концепції, стейкхолдери, інтереси, економічний результат, стейкхолдерівська вартість

Анотація

У статті розглянуто концептуальні засади управлінського обліку в банках, сформовані під впливом теорії стейкхолдерів. Доведено, що зацікавлені сторони визначають напрямок розвитку концептуальних засад управлінського обліку в банках шляхом окреслення вектору потреб та очікувань від стратегічної діяльності банку, приймання участі у процесах формування управлінських рішень, оцінки, контролю та моніторингу результатів, координування та впровадження стандартів сталого розвитку. Визначено, що концептуальні засади управлінського обліку банків ґрунтуються на фундаментальних принципах ведення бухгалтерського обліку та специфічних функціонально-методичних підходах, що розвиваються під впливом сучасних економічних теорій, фінансових стратегій та світових концепцій розвитку. Систематизовано та згруповано типові інтереси стейкхолдерів банку. Встановлено, що зацікавлені сторони здатні коригувати своїми діями результати діяльності банківських установ, тому ефект від впливу стейкхолдерів на одержаний економічний результат у вигляді створеної стейкхолдерівської вартості має розглядатись банком як об’єкт управлінського обліку. Практична цінність дослідження полягає у можливому використанні запропонованих показників результативності взаємовідносин між банком та стейкхолдерами в управлінській звітності, аналіз якої допоможе визначити фактори створення стейкхолдерівської вартості, відслідкувати ризики й негативні фактори впливу окремих груп зацікавлених осіб на очікувані результати діяльності банку.

Посилання

Бартош О.М. Управлінський облік як основа ефективної системи управління банком. Фінансовий простір. 2014. № 1(13). С. 36–42.

Джулій Л.В., Білорусець Л.М., Ємчук Л.В., Бочуля Н.В. Особливості організації управлінського обліку в банках України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. № 4(1). С. 86–89.

Іванчук Р.М., Іванчук О.А., Шеремета Д.В. Шляхи розвитку управлінського обліку в комерційних банках. Економічний вісник Донбасу. 2013. № 3 (33). С. 186–191.

Бричко М. Оцінювання ефективності управління діяльністю банків в системі фінансових відносин їх стейкхолдерів : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08. Суми, 2014. 265 с.

Коваленко В.В., Сергєєва О.С. Стейкхолдери та їх вплив на розвиток банківського бізнесу. Міжнародний науковий журнал «Економічний дискурс». 2. Вип. 2020. С. 75–85. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-8.

Шульга Н.П., Еркес О.Е., Женжеруха П.О. Оцінка ризику репутації банку: погляди клієнтів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. Вип. 32. С. 106–112.

Management Accounting Concepts. International Management Accounting Practice Statement. New York: IFAC, 1998.

Голов С. Генезис управлінського обліку. Бухгалтерський облік і аудит. 2017. № 7–8. С. 2–24. URL: https://mrkt.mim.kyiv.ua/ftp/t_articles/G_BOA_7-8_2017.pdf

Концептуальна основа фінансової звітності. Веб-сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/translation_of_international_financial_reporting_standards_2022_updated-576

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. №67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text

Концепція розвитку цифрових компетентностей до 2025: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 167-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.2019 р. № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Методичні рекомендації до організації процесу формування управлінської звітності в банках України: Постанова правління Національного банку України від 06.09.2007 р. № 324 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0324500-07#Text

Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України: Постанова правління Національного банку України вiд 04.07.2018 р. № 75. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0075500-18#Text

Global Management Accounting Principles: Effective management accounting: Improving decisions and building successful organisations. URL: https://www.aicpa-cima.com/resources/download/gmap-global-accounting-principles

Ярмолюк О. Теорія стейкхолдерів як складова управлінського обліку банків. Наукові читання 2023. Розвиток обліково-аналітичних, контрольних і податкових аспектів управління: європейський вектор: зб. праць учасників наково-практ. конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспіранів (16 травня 2023 р.). Житомир : Поліський національний університет, 2023. C. 104–107.

Давидов О.І. Модель формування фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2019. Вип. 1(53). С. 154–162.

Transition to integrated reporting. A guide to getting started. Value Reporting Foundation. September 2021. URL: https://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2022/08/Transition-to-integrated-reporting_A-Getting-Started-Guide.pdf

Партин Г. О., Загородній А. Г. Урахування інтересів стейкхолдерів у процесі формування інтегрованої звітності підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2017. №862. С. 204–210. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2017_862_31

Bartosh, O.M. (2014). Upravlinskyi Oblik Yak Osnova Efektyvnoi Systemy Upravlinnia Bankom [Management accounting as the basis of an effective bank management system]. Finansovij prostir – Financial space, (13), 36–42. [in Ukrainian]

Dzhulіі, L.V., Bіlorusets, L.M., Yemchuk, L.V., Bochulіa, N.V. (2020). Osoblyvostі orhanіzatsіі upravlіnskoho oblіku v bankakh Ukraіny [Peculіarіtіes of the organіzatіon of management accountіng іn Ukraіnіan banks]. Vіsnyk Khmelnytskoho natsіonalnoho unіversytetu. Ekonomіchnі nauky – Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences, 4(1), 86–89. [in Ukrainian]

Ivanchuk, R.M., Ivanchuk, O.A., Sheremeta D.V. (2013). Shlyahi rozvitku upravlinskogo obliku v komercijnih bankah. Ekonomichnij visnik Donbasu – Economic Herald of Donbass, 3 (33), 186–191. [in Ukrainian]

Brichko, M. (2014). Ocinyuvannya efektivnosti upravlinnya diyalnistyu bankiv v sistemi finansovih vidnosin yih stejkholderiv [Evaluation of the effectiveness of management of banks' activities in the system of financial relations of their stakeholders]. Candidate’s thesis. Sumy, 265. [in Ukrainian]

Kovalenko, V.V., Sergeeva, O.S. (2020). Stejkholderi ta yih vpliv na rozvitok bankivskogo biznesu [Stakeholders and their impact on the development of the banking business]. Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal “Ekonomichnyy dyskurs” – International Scientific Journal "Economic Discourse", 2, 75–85. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-8 [in Ukrainian]

Shulga, N.P., Erkes, O.E., Zhenzheruha, P.O. (2020). Ocinka riziku reputaciyi banku: poglyadi kliyentiv [The bank’s reputational risk assessment: views of clients]. Naukovij visnik Uzhgorodskogo nacionalnogo universitetu – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 32, 106–112. [in Ukrainian]

IFAC. (1998). Management Accounting Concepts. International Management Accounting Practice Statement. New York.

Holov, S. (2017). Henezys upravlins'koho obliku [The genesis of management accounting]. Bukhhalters'kyj oblik i audit – Accounting and audit, 7-8, 2–24. Available at: https://mrkt.mim.kyiv.ua/ftp/t_articles/G_BOA_7-8_2017.pdf [in Ukrainian]

IASB. The Conceptual Framework for Financial Reporting. Available at: https://mof.gov.ua/uk/translation_of_international_financial_reporting_standards_2022_updated-576 [in Ukrainian]

The concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020: the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from January 17, 2018 №67-р. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text [in Ukrainian]

The concept of the development of digital competences until 2025: the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from March 3, 2021 №167-р. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text [in Ukrainian]

On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period until 2030: decree of the President of Ukraine from September 30, 2019 №722/2019. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text [in Ukrainian]

On Banks and Banking activity: Law of Ukraine from December 7, 2000 №2121-III. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text [in Ukrainian]

On the National Bank of Ukraine: Law of Ukraine from May 20, 1999 №679-XIV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text [in Ukrainian]

On accounting and financial reporting in Ukraine: Law of Ukraine from July 16, 1999 №996-XIV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text [in Ukrainian]

Methodological recommendations for the organization of the process of formation of management reporting in banks of Ukraine: resolution of the Board of the National Bank of Ukraine from September 6, 2007 №324. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0324500-07#Text [in Ukrainian]

Regulations on the organization of accounting and reporting in banks of Ukraine: resolution of the Board of the National Bank of Ukraine from July 4, 2018 № 75. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0075500-18#Text [in Ukrainian]

AICPA-CIMA. Global Management Accounting Principles: Effective management accounting: Improving decisions and building successful organisations. Available at: https://www.aicpa-cima.com/resources/download/gmap-global-accounting-principles

Yarmoliuk, O. (2023). Teoriia stejkkholderiv iak skladova upravlins'koho obliku bankiv [Тheory of the stakeholdersinterests as a component of bank management accounting]: «Naukovi chytannia 2023. Rozvytok oblikovo-analitychnykh, kontrol'nykh i podatkovykh aspektiv upravlinnia: ievropejs'kyj vector» – «The Scientific readings 2023. Development of accounting and analytical, control and tax aspects of management: European vector» (Zhytomyr, May 16th, 2023) (рр. 104–107). Zhytomyr: Polis'kyj natsional'nyj universytet. [in Ukrainian]

Davydov O.I. (2019). Model formuvannia fundamentalnosteikkholderskoi dodanoi vartosti pidpryiemstv [The model of formation of the fundamental and stakeholder value added of enterprises]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia «Ekonomika» – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. "Economy" series, 1(53), 154–162. [in Ukrainian]

Transition to integrated reporting. A guide to getting started. Value Reporting Foundation. September 2021. Available at: https://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2022/08/Transition-to-integrated-reporting_A-Getting-Started-Guide.pdf

Partyn, H.O., & Zahorodnij, A.H. (2017). Urakhuvannia interesiv stejkkholderiv u protsesi formuvannia intehrovanoi zvitnosti pidpryiemstva [Сonsideration of the stakeholdersinterests in theprocess of the enterprise integrated reporting]. Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku – Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series of Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and development problems, 862, 204–210. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2017_862_31 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 31
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Ярмолюк, О., & Цегельник, Н. (2023). СТЕЙКХОЛДЕРІВСЬКИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-56
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ